Izbirni predmeti 2020/21

IZBIRNI PREDMETI 2020/21 (v pripravi)

 

IZBIRNI PREDMETI 2019/20 

Neobvezni izbirni predmeti za učence od 4. do 6. razreda

Neobvezni izbirni predmeti (NIP), za učence od 4. do 6. razreda, predstavljajo razširjeni del programa OŠ. Učenci po svojih željah, zanimanjih in zmožnostih izberejo določene predmete iz nabora, ki je predpisan. Ponudbo neobveznih izbirnih predmetov, za šolsko leto 2019/20, lahko najdete tukaj.

Učenec lahko izbere največ 2 uri neobveznih izbirnih predmetov tedensko ali 1 uro ali pa predmeta sploh ne izbere.

Pouk se bo izvajal pred poukom obveznih predmetov ali po njem, torej 0., 6.  ali 7. učno uro. Čeprav gre za neobvezni izbirni predmet, ga bo moral učenec redno obiskovati do konca šolskega leta in bo pri njem tudi ocenjen z ocenami od 1 do 5. Zaključne ocene predmeta bodo vpisane v spričevalo. Po enem letu obiskovanja neobveznega izbirnega predmeta lahko učenci predmet prenehajo obiskovati ali pa z njim nadaljujejo naslednje šolsko leto in še nadgradijo svoje znanje.

Skupine učencev za NIP se oblikujejo za vsako šolsko leto posebej. Pouk NIP se bo izvajal, če bo zanj prijavljeno najmanj 12 učencev.

Predstavitve predmetov najdete tukaj. 

Obvezni izbirni predmeti za učence od 7. do 9. razreda

Ponudbo obveznih izbirnih predmetov, za učence od 7. do 9. razreda, za šolsko leto 2019/20 lahko najdete tukaj.

Poleg obveznih predmetov šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvaja tudi pouk obveznih izbirnih predmetov. Obvezni izbirni predmeti nadgrajujejo vsebine obveznih predmetov, učenci pa si jih izberejo glede na individualne razlike in interese. Pri teh predmetih so ravno tako kot pri obveznih predmetih številčne ocene, potrjen učni načrt ter učbenik.

Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Posameznim obveznim izbirnim predmetom je namenjena ena ura tedensko (35 ur letno), le tujim jezikom sta namenjeni dve uri (70 ur letno).

Učitelji so za ta namen pripravili kratko predstavitev obveznih izbirnih predmetov, ki jih lahko učenci izberejo v šolskem letu 2019/2020. Predstavitve so dosegljive tukaj.

Zamenjava oz. popravek obveznega izbirnega predmeta je možen do konca septembra v šolskem letu, vendar le, če je pri izbranem predmetu še prostor in če je časovno usklajen z urnikom učenca.
Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko v celoti oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih, ali pa le ene ure tedensko. Starši morate najkasneje do 26. aprila posredovati osnovni šoli pisno vlogo. V vlogi morate obvezno navesti, ali želite, da je učenec oproščen pouka obveznih izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko. Vlogo dobite tukaj.

 

Prijava do 19. aprila 2019.