Organi šole

 

Organi šole:

SmileUSTANOVITELJ
Ustanovitelj šole je Občina Jesenice. (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja.)
LaughingŠOLSKI OKOLIŠ
Učenci prihajajo v šolo s Hrušice, iz Plavškega Rovta in iz Planine pod Golico ter z Jesenic (Plavž–Titova 45).
KissŠOLO UPRAVLJAJO
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Člani sveta šole imajo štiriletni mandat, sestavljajo  ga trije predstavniki ustanovitelja,  trije predstavniki staršev in trije predstavniki šole. Predstavnike staršev  v svet šole izvoli svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev  vsakega oddelka.
InnocentSTROKOVNI ORGANI ŠOLE
Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Obravnava strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom, odloča o njih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole, predlaga uvedbo nadstandardnih dejavnosti, odloča o posodobitvah programov in njihovi izvedbi v skladu  s predpisi, daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu s šolsko zakonodajo.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. Obravnava učno in vzgojno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki pri delu potrebujejo pomoč, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
Razrednik vodi delo v oddelku, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši, šolsko svetovalno službo ter z vodstvom šole.
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnega ali razrednega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druga strokovna dela v skladu z zakonodajo in letnim delovnim načrtom šole.
Tongue outSKUPNOST UČENCEV
Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

Dodaj odgovor