Teden otroka

Ob tednu otroku je za učence 2. in 3. razreda potekala animacija za otroke, ki jo je pripravil Mladinski center Jesenice. Učenci so se zabavali ob štafetnih igrah, animaciji s padalom in plesni animaciji.

 IMG_4484

Slike si lahko ogledate v galeriji.

Klavdija Krašovec

 

 

 

Pravila obnašanja pri športni vzgoji


1.   Športna oprema: kratke hlače, kratka majica (namenjena samo za športno vzgojo) in čisti športni copati. V primeru, da nimaš športne opreme, ne boš smel telovaditi.

2.   V telovadnico lahko vstopaš samo v šolskih copatih ali v športnih copatih, ki jih uporabljaš samo v telovadnici.

3.   V garderobah se preobleci, pusti tam torbo in ostala oblačila ter počakaj do prihoda učitelja. Prepovedano je uporabljanje rekvizitov in skakanje po telovadnici, dokler ne pride učitelj.

4.   Na stranišče pojdi v odmoru.

5.   Denar, mobiteli in ročne ure ne sodijo k uri športne vzgoje, zato jih odloži na za to namenjeno mesto. Če bo kdo uporabljal mobitel med poukom športne vzgoje, mu bo le ta odvzet. Dobili ga bodo starši v času govorilnih ur.

6.   Če si poškodovan ali si bil bolan, prinesi opravičilo staršev ali zdravnika in ga oddajte na začetku ure športne vzgoje. Opravičeni učenec mora biti prisoten v telovadnici ali igrišču. Lahko sedi na klopi in ne sme motiti pouka.

7.   Med učiteljevo razlago žogo drži, jezik pa pospravi za zobe.

8.   Če bo kdo namerno poškodoval šolsko lastnino, bo za škodo tudi odgovarjal.

9.   Po koncu pouka športne vzgoje pospravi za seboj (žoge v košare in rekvizite na svoja mesta)!

10. Hrana, pijača in žvečilni gumi ne sodijo v telovadnico!

Svet šole

Svet zavoda sestavljajo:

USTANOVITELJ:
Ustanovitelj šole je Občina Jesenice. (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja.)

ŠOLSKI OKOLIŠ:
Učenci prihajajo v šolo s Hrušice, iz Plavškega Rovta in iz Planine pod Golico ter z Jesenic (Plavž–Titova 45).

ŠOLO UPRAVLJAJO:
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Člani sveta šole imajo štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja,trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka.

PREDSTAVNIKI SVETA ŠOLE SO:
Predstavniki ustanovitelja:
Žarko Štrumbl, Darka Rebolj, Boštjan Žigon.
Predstavniki sveta staršev:
Polona Berglez, Barbara Gričar, Karmen Podgoršek Hiršenfelder.
Predstavniki šole:
Katja Svetlin Piščanec (predsednica), Mateja Cuznar Zadnik, Jožica Urukalo, Janka Bergel Pogačnik in Nejc Pogačnik.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:
Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Obravnava strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom,odloča o njih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole,predlaga uvedbo nadstandardnih dejavnosti, odloča o posodobitvah programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu s šolsko zakonodajo.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Obravnava učno in vzgojno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki pri delu potrebujejo pomoč, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
Razrednik vodi delo v oddelku, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši, šolsko svetovalno službo ter z vodstvom šole.
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnega ali razrednega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druga strokovna dela v skladu z zakonodajo in letnim delovnim načrtom šole.

SKUPNOST UčENCEV:
Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

Organizacija šole

Lorem Ipsum je slepi tekst, ki se uporablja pri razvoju tipografij in pri pripravi za tisk. Lorem Ipsum je v uporabi že več kot petsto let saj je to kombinacijo znakov neznani tiskar združil v vzorčno knjigo že v začetku 16. stoletja. To besedilo pa ni zgolj preživelo pet stoletij, temveč se je z malenkostnimi spremembami uspešno uveljavilo tudi v elektronskem namiznem založništvu. Na priljubljenosti je Lorem Ipsum pridobil v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so na trg lansirali Letraset folije z Lorem Ipsum odstavki. V zadnjem času se Lorem Ipsum pojavlja tudi v priljubljenih programih za namizno založništvo kot je na primer Aldus PageMaker.