Subvencija prehrane

Nov zakon o subvencioniranju šolske prehrane..

Z mesecem septembrom je začel veljati Zakon o šolski prehrani, ki na novo ureja tudi področje subvencioniranja šolske prehrane.
Od letošnjega šolskega leta naprej so tako vsi učenci, ne glede na socialne položaj družine, upravičeni do splošne subvencije za dopoldansko malico, ki znaša 0,5 €.Dodatna subvencija za dopoldansko malico znaša še dodatnih 0,3  €, do nje pa so upravičeni samo učenci iz socialno manj vzpodbudnih okolij. 
Pri ugotavljanju upravičenosti do dodatne subvencije se upošteva dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače v Republiki Sloveniji, ugotovljen v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka, ki velja v trenutku oddaje vloge za dodatno subvencijo. Do dodatne subvencije so tako upravičeni učenci, katerih dohodek na družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače v Republiki Sloveniji ne presega 30 %. Poleg tega so do dodatne subvencije upravičeni tudi učenci, ki so v rejništvu. Izjemoma se lahko subvencijo dodeli tudi učencem, ki ne zadostijo že navedenima kriterijema, vendar pa se njihova družina znajde v trenutni hudi socialni stiski (smrti v družini, nenadne izgube zaposlitve staršev ter naravne ali druge nesreče) . Preden šola v teh izjemnih primerih odloči o dodatni subvenciji, mora pridobiti soglasje centra za socialno delo.
Če je v odločbi za dodelitev pravice do otroškega dodatka ugotovljeni dohodek na družinskega člana do vključno 5,0 % povprečne plače, je učenec upravičen tudi do subvencije za kosilo v višini polne cene kosila.
Poleg državnih subvencij za prehrano, ki jih ureja že omenjeni zakon, pa učencem, iz socialno ogroženih družin subvencionira kosila tudi občina. Pri podeljevanju teh sredstev šola ravno tako upošteva dohodek na družinskega člana ter druge šole znane okoliščine, ki vplivajo na finančni položaj družine.
Vlogo za subvencijo starši oddajo na predpisanem obrazcu, ki ga šola razdeli ob koncu šolskega leta za naslednje šolsko leto.
Uradno vsebino zakona pa si oglejte na domači strani Uradnega lista.

Dodaj odgovor