Svet šole

Svet zavoda sestavljajo:

USTANOVITELJ:
Ustanovitelj šole je Občina Jesenice. (Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Toneta Čufarja.)

ŠOLSKI OKOLIŠ:
Učenci prihajajo v šolo s Hrušice, iz Plavškega Rovta in iz Planine pod Golico ter z Jesenic (Plavž–Titova 45).

ŠOLO UPRAVLJAJO:
Šolo upravljata ravnateljica in svet šole. Člani sveta šole imajo štiriletni mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja,trije predstavniki staršev in pet predstavnikov šole. Predstavnike staršev v svet šole izvoli svet staršev, ki ga sestavljajo predstavniki staršev vsakega oddelka.

PREDSTAVNIKI SVETA ŠOLE SO:
Predstavniki ustanovitelja:
Žarko Štrumbl, Darka Rebolj, Boštjan Žigon.
Predstavniki sveta staršev:
Polona Berglez, Barbara Gričar, Karmen Podgoršek Hiršenfelder.
Predstavniki šole:
Katja Svetlin Piščanec (predsednica), Mateja Cuznar Zadnik, Jožica Urukalo, Janka Bergel Pogačnik in Nejc Pogačnik.

STROKOVNI ORGANI ŠOLE:
Učiteljski zbor sestavljajo vsi strokovni delavci šole. Obravnava strokovna vprašanja, povezana z vzgojno-izobraževalnim delom,odloča o njih, daje mnenje o letnem delovnem načrtu šole,predlaga uvedbo nadstandardnih dejavnosti, odloča o posodobitvah programov in njihovi izvedbi v skladu s predpisi,daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, odloča o vzgojnih ukrepih in opravlja druge naloge v skladu s šolsko zakonodajo.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.
Obravnava učno in vzgojno problematiko v oddelku, oblikuje program dela z nadarjenimi učenci in s tistimi, ki pri delu potrebujejo pomoč, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonodajo.
Razrednik vodi delo v oddelku, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje učnih in vzgojnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši, šolsko svetovalno službo ter z vodstvom šole.
Strokovne aktive sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma predmetnega ali razrednega področja, usklajujejo merila za ocenjevanje, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega dela, obravnavajo pripombe staršev in učencev ter opravljajo druga strokovna dela v skladu z zakonodajo in letnim delovnim načrtom šole.

SKUPNOST UčENCEV:
Skupnost učencev je organizirana v oddelčne skupnosti, ki jih predstavlja parlament učencev.

Dodaj odgovor