Skoči na glavno vsebino

Splošne informacije

  • Učenci morajo v mesecu juniju oddati prijavo na šolsko prehrano za prihodnje šolsko leto. To storijo na obrazcu Prijava na šolsko prehrano
Obveznosti staršev
  1. PRIJAVA NA PREHRANO

Starši svojega otroka prijavijo na prehrano na predpisanem obrazcu. Tako otrok prejema šolsko prehrano od prvega dne novega šolskega leta. Prijavo lahko starši oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom. V tem primeru otrok prejema šolsko prehrano naslednji dan od oddaje prijave.

 

  1. PREKLIC PRIJAVE oz. SPREMEMBE Vse spremembe šolske prehrane glede na prvotno prijavo morajo biti pisne in oddane na tajništvu šole (osebno ali e-pošti (tanja.jecnik@guest.arnes.si)). Prijavo na prehrano starši lahko kadarkoli prekličete na obrazcu, ki ga dobite na tajništvu šole ali na spletni strani šole. Preklic velja naslednji dan od oddaje preklica.
Subvencionirani obroki

 SUBVENCIONIRANJE PREHRANE

Subvencioniranje prehrane v osnovni šoli ureja Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) v povezavi z Zakonom o šolski prehrani (ZŠolPre-1).
Meje dohodkovnih razredov se usklajujejo enkrat letno z odredbo.

Subvencija v višini cene malice pripada učencem:
• ki se redno izobražujejo,
• ki so prijavljeni na malico in
• pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 5. dohodkovnega razreda, ki za leto 2023 znaša 652,12 EUR (25. člen ZUPJS ter 1. člen Odredbe o uskaditvi mej) .

Subvencija v višini cene kosila pripada učencem:
• ki se redno šolajo,
• ki so prijavljeni na kosilo,
• pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega zgornje meje 4. dohodkovnega razreda, ki za leto 2023 znaša 516,76 EUR (25. člen ZUPJS ter 1. člen Odredbe o uskaditvi mej) .

 

Cenik

Šolska prehrana v šolskem letu 2022/23

Šola učencem ponuja naslednje obroke:

 – malico (cena 1,10 €)

 – kosilo (cena 2,70 €).

Magnetna kartica

VODENJE EVIDENCE KOSILA

Na šoli imamo elektronsko evidentiranje kosil.

  1. Vsak otrok je prejel identifikacijsko kartico, ki mu dnevno omogoča dostop do kosila.
  2. Izgubljeno identifikacijsko kartico lahko učenci naročijo v računovodstvu. Cena zanjo je 3,48 €.

 

Odjava posameznega obroka

. ODJAVA IN PRIJAVA POSAMEZNIH OBROKOV

  • Starši morajo posamezne obroke (malico, kosilo) odjaviti najkasneje na dan odsotnosti učenca do

  9.00 ure           

  • Posamezne obroke morate starši prijaviti najkasneje do 9.00 ure. Prav tako morate do te ure sporočiti ponovno prejemanje obrokov, če se otrok v šolo vrne pred koncem napovedane odsotnosti.
  • Posamezne obroke odjavljate in prijavljate – na telefon 58 33 250, 58 33 256, – preko elektronske pošte tanja.jecnik@guest.arnes.si
  • Ko so otroci odsotni zaradi dejavnosti, ki jih organizira šola, za odjavo posameznega obroka poskrbi šola.
  • Če obroka ne boste pravočasno odjavili, ga boste plačali.

 

Dokumenti in obrazci povezani s prehrano

NASLOV

Cesta Cirila Tavčarja 21,
4270 Jesenice

TELEFON

 04 58 33 250

(Visited 1.085 times, 1 visits today)
Dostopnost