Skoči na glavno vsebino

STROKOVNI ORGANI

SVET ZAVODA

SKUPNOST UČENCEV

SVET STARŠEV

Sestava Sveta zavoda

Pristojnosti Sveta šole določa 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Šteje 11 članov in ima štiriletni mandat. Svet javnega zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev

Volitve članov
Pristojnosti Sveta zavoda

Pristojnosti Sveta zavoda
1. sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi,
2. odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov,
3. objavlja poročila o vzgojni oz. izobraževalni problematiki,
4. odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja,
5. obravnava zadeve, ki mu jih predloži učiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, svet staršev, skupnost učencev (Vse iz 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Uradni list RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo in, 36/08, 58/09),
6. sprejema pravila in druge splošne akte zavoda,
7. sprejema programe dela in razvoja, ter spremlja njihovo izvrševanje,
8. določa finančni načrt,
9. sprejema zaključni račun zavoda,
10. predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
11. daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih (Vse iz
30. člena Zakona o zavodih, Uradni list RS, št. 8/96, 36/00),
12. imenuje in razrešuje strokovnega vodjo zavoda (41. člen Zakona o zavodih, Uradni list RS, št. 8/96,
36/00),
13. imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja (54. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja, Uradni list RS, št. 16/07-uradno prečiščeno besedilo in, 36/08, 58/09),
14. sprejme program razreševanja presežnih delavcev (43. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/00, 56/01),
15. odloča o ugovoru na odločitev disciplinskih organov (73. člen Kolektivne pogodbe za dejavnost
vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 51/98, 28/99, 39/2000, 56/2001),
16. predlaga napredovanje ravnatelja v naziv (4. člen Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in
izobraževanju v nazive, Uradni list RS, št. 54/2002, 123/08, 44/09, 18/10),
17. odloča o pritožbi na odločbo, izdano v postopku priznavanja za namen nadaljevanja
izobraževanja (19. člen Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja-ZVPI, Uradni list RS, št. 73/04),
18. daje soglasje k sprejemu oz. določitvi vzgojnega oz. izobraževalnega programa (7. člen
Zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja-ZPIMVI, Uradni list RS, št. 25/01, 102/07),
19. določi višino dela plače za delovno uspešnost ravnatelja ob obravnavi in potrditvi letnega
poročila zavoda za preteklo leto (16. člen Pravilnika o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti
direktorjev s področja šolstva, Uradni list RS, št. 81/06, 22/08, 104/09),
20. daje pisno soglasje za porabo sredstev sklada (zbrana iz izposojevalnin, odškodnin in
odkupa) za na nabavo drugih učnih gradiv in pripomočkov (7. člen Pravilnika o upravljanju
učbeniških skladov, Uradni list RS, št. 43/02, 63/07, 37/10),
21. opravlja druge naloge določene z aktom o ustanovitvi oz. statutom ali pravili zavoda.

Člani Sveta zavoda

Pristojnosti Sveta šole določa 48. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Šteje 11 članov in ima štiriletni mandat. Svet javnega zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev.

Svet javnega zavoda sestavljajo:

-predstavniki delavcev v Svetu šole: Bernarda Potočnik, Eva Bregar, Neja Grohar, Monika Kalman, Tilen Vovk
-predstavniki staršev v Svet šole: Katja Polanec, Gregor Rabič, Maja Zrnić
-predstavniki ustanovitelja: Željko Jakelić, Ahmed Pašić, Žiga Pretnar

-predsednica sveta: Bernarda Potočnik

Učenci enega oddelka sestavljajo t. i. oddelčno skupnost. Učenci pri urah oddelčne skupnosti skupaj z razrednikom obravnavajo različne teme in oblikujejo mnenja, pobude in predloge za kakovostnejše delovanje šole. Predstavniki posameznih razredov se večkrat letno srečujejo na sestankih in se tako povezujejo v skupnost učencev šole.

Zveza aktivov svetov staršev Slovenije (zakonodaja)
Poslovnik sveta Staršev OŠ Toneta Čufarja Jesenice

Zapisnike sveta staršev lahko dobite na vpogled v tajništvu šole

 

NASLOV

Cesta Cirila Tavčarja 21,
4270 Jesenice

TELEFON

 04 58 33 250

(Visited 1.050 times, 1 visits today)
Dostopnost